BIOGRAPHY

センチメンタル・シティ・ロマンス


【 guitar 】TSUGEI NOBUTAKA


P _tsugei

【 guitar 】NAKANO TOKUO

P _nakano

【 keyboard 】HOSHI YUTAKA


P _hoshi

【 bass 】SEGAWA SHINJI


P _segawa

【 drums 】NOGUCHI AKIHIKO

P _noguchi